Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Foreningen for Afholdelse af Ravning Brovandring

Fredericia den 20. juni 2020.

Forening for Afholdelse af Ravning Brovandrings dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Foreningen for Afholdelse af Ravning Brovandring er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Formand Hans Jørgen Møller
Indre Ringvej 223 1.mf.
7000 Fredericia
CVR: 31731739
Telefonnr.: 61748820
Mail: formand@ravningbrovandring.dk

Website: rbvandring.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
   • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, ønsker til distance, ønsker til medalje og måltidsønsker.
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   • Normalt ingen, men kan komme i betragtning ved doping kontrol. I dette tilfælde vil de ske ændringer til dette punkt. Den enkelte deltager vil også blive informeret herom.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som

  • Udarbejdelse af telefonliste til internbrug
  • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v. herunder forhold til generalforsamlingen
  • Afholdelse af sociale arrangementer.
  • Brug af situationsbilleder taget i forbindelse med afholdelse af foreningens arrangementer, der afbilder en konkret aktivitet eller situation.
  • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

Der kan ske videregivelse af oplysninger om ledere i relevant omfang til Dansk Firmaidrætsforbund.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af Foreningen for Afholdelse af Ravning Brovandring.

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 2 år efter din udmeldelse af Foreningen for Afholdelse af Ravning Brovandring.

Hjælpere og deltagere

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 2 år efter din udmeldelse af Foreningen for Afholdelse af Ravning Brovandring.

Lodsejere

 • Vi opbevarer oplysninger fra lodsejere så længe vi akter at afholde en aktivitet. Typisk vil nogle af vores arrangementer være årlige.

Leverandører.

 • Vi opbevarer oplysninger fra leverandører så længe vi akter at afholde en aktivitet. Typisk vil nogle af vores arrangementer være årlige. Leverandører slettes dog senest 1 år efter evt. skift af leverandør.
 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger.
 • Retten til berigtigelse.
 • Retten til sletning.
 • Retten til begrænsning af behandling.
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
 • Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Væsentlige ændringer heri vil også blive annonceret på vores hjemmeside under nyheder.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com