Ravning Brovandring 2022 (Ankomst og ophold)

1. Indledning

Dette afsnit skal ses som et supplement og en uddybning af afsnittet “information”. Afsnittet her indeholder en del praktiske oplysninger fra ankomst, tidspunkter og visse bestemmelser for deltagelse og opførsel under marchen. Ved ankomst vil du få udleveret en folder med opdaterede informationer.

Vi håber hermed på forståelse og siger på forhånd tak.

2. Parkering

Kan ske på P-pladsen på Ammitsbølvej 18 og på de veje der grænser ind til skolen og kun på den side tættets på skolen.

Anvisning af enhver af vores hjælpere skal efterkommes.

2. Start

For dem der ønsker det er der formel start kl. 07.00. Kan dog ændres alt efter restriktioner for Covid 19.

3. Ruterne

Ruterne går dels på vej og på steder der kan være vanskeligt at komme til. Derfor har vi numre på rutedelingsskiltene. Skulle du få brug for at få identificeret hvor du befinder dig, anmoder vi dig om at huske dette nr. På de steder der ikke er særlig fremkommelig har vi sat ekstra skilte op, som også er forsynet med et nr. Disse skilte er placeret et sted på midten af denne strækning. Ingen af de vanskeligt tilgænglige steder er længere end 3,00 km.

Husk at overholde de givne retningslinjer for Covid-19

Tider

Du skal være i mål kl. 17.00 Gælder både lørdag og søndag. Senest kl. 16.00 lørdag skal du have forladt Ravning Station (rast 6)  

4. Rastepladser

Der er 4 raststepladser lørdag og 4 søndag. Vi står selv for nogle af dem og nogle har vi lavet aftale med andre om. Begge dage er der rast ved Bindeballe Købmanden, hvor 30 km. kommer forbi.

Rastepladserne er mærket med et skilt hvorpå der står rast. Ligeledes vil der være opsat et skilt, så man kan se hvor langt man har gået fra start, hvor langt der er til næste rast og hvor langt du har hjem.

5. Radio, højtalere m.m.

Det er forbudt at udvise støjende adfærd, benytte radioer, musik apparater, højtalere, musikinstrumenter o. lign. på støjende måde.

6. Vogne og kørestole

Det er forbudt at bruge vogne til transport af varer og lign. på turene. Det er tilladt at bruge vogne der er beregnet og indrettet til brug for transport af personer og at de bruges af dem.

7. Hund

Hund må gerne medtages på 10 og 20 km. og skal da føres i snor. Hund er ikke tilladt på 30 og 40 km. ruten.

8. Tobaksrygning

Tobaksrygning er forbudt overalt på skolens område.

9. Morgenmad

Morgenmad kan købes på startstedet lørdag og søndag.

Tider

Mellem kl. 06.00 og 10.00 lørdag og søndag.

10. Ved tilskadekomst

Oplyses i folder der udleveres ved ankomst.

11. Affald

Må kun smides i affaldsspande eller sække. Medbring venligst dit affald til rastepladserne, hvor der vil være opstillet affaldssække til dette formål. Har du vanskeligt ved at tage affaldet med til rastepladserne, kan du lægge det ved vores skilte og pile. Det er vigtigt at ovenstående overholdes, af hensyn til dem der bor langs ruterne og selvfølgelig også for naturens skyld.

12. Konsekvens

Overtrædelse af regler efter denne folder og anden lovgivning medfører diskvalifikation, inddragelse af startkort og bortvisning.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com